People

Faculties

Associate Professor 副教授
Distributed Optimization, Multi-agent Learning, Trustworthy ML
JIN Bo 金博
Associate Professor 副教授
MARL
ZHU Jun 朱骏
Assistant Researcher 助理研究员
Machine Learning System


Advisors

ZHA Hongyuan 查宏远
Professor 教授
Machine Learning
LI Wenhao 李文浩
Postdoc 博士后
MARL


Phd Students

MARL and Meta-RL
MARL and Medical Imaging


Master Students

视频结构化理解
分子智造/ICPC 2020 World Finalist
YANG Moyi 杨默艺
最优传输
DING Luxin 丁鹿新
群体学习方法与平台
XIONG Feng 熊枫
医疗影像分析
WANG Ziyang 王子阳
视频结构化理解
CHEN Rui 陈瑞
医疗影像分析
HUANG Da 黄达
时序序列预测
XIA Junyang 夏浚洋
CUI Haochuan 崔昊川
学习优化
ZHOU Minghui 周明慧
群体学习方法与平台
CHEN Haoqing 陈昊晴
医疗影像分析
WU Jiehao 吴介豪
HE Yuchen 何宇辰
HUANG Yiwen 黄熠文
LIN Yanqiu 林燕秋
L2ODE
HUANG Yifei 黄逸飞


Alumni

CHEN Weiwen 陈伟文
2022,字节
CHEN Hongjun 陈宏俊
2022,深圳市大数据研究院
WU Tingyu 吴婷钰
2022,无锡移动
WANG Wei 王伟
2022,蚂蚁
LI Zhiqian 李志谦
2022,美团
WANG Shuo 王硕
2022,读博
CHENG Junyi 程君翊
2022,美团
JIA Youtao 郏友涛
2022,阿里
DENG Yang 邓样
2022,美团
LIN Jia 林佳
2022,腾讯
LIU Yunhao 刘云浩
2022,蚂蚁
WANG Junjie 王俊杰
2021,蚂蚁
2021,华为云
2021,公务员
XU Qisen 徐琪森
2021,蚂蚁
XIANG Wangtao 向王涛
2021,字节跳动
ZHANG Zhikai 张致恺
2021,合合科技
CAI Jinghui 蔡璟辉
2020,拼多多
LI Xin 李鑫
2020,小红书
LI Heng 李衡
2020, 旷视科技
ZHANG Juan 张娟
2019, 卡斯柯
ZHANG Wenjie 张文杰
2018, 腾讯